Forklaringer

Progression – forklaringer
Formålet med forklaringer er at klarlægge, hvordan visse fænomener fungerer, og hvorfor forskellige processer og forteelser opstår

Klassetrin 0.- 1. –klasse
Sekventielforklaring
2.-3. kl
Sekventielforklaring
4. kl
Sekventielforklaring
5.-7. kl
Sekventielforklaring
Faktorielforklaring
Konsekvensforklaring
Årsagsforklaring
Læringsmål

Jeg har viden om at en forklaring består af en overskrift og en hændelseskæde/flowskema

Jeg kan forklare enkelte hændelseskæder mundtligt med hjælp fra min lærer

Jeg kender formålet med en forklaring

Jeg kan ordne billederne i et flowskema

Jeg kan forklare enkelte hændelsessekvenser i et flowskema mundtligt

Jeg ved en forklaring består af en overskrift og et antal forklaringstrin/sekvenser

Jeg kender formålet med en forklaring

Jeg kan ordne billederne i et flowskema

Jeg kan fortælle og (skrive) en forklaring ud fra struktur og sproglige kendetegn

Jeg kan bruge forbindere(fx når, da, så derfor ect.)

Jeg har viden om fagspecifikt sprog

Jeg har viden om tekstbånd

Jeg har viden om passiver

Jeg kender formålet med en forklaring

Jeg kan ordne billederne i et flowskema

Jeg kan fortælle og skrive en forklaring ud fra struktur og sproglige kendetegn

Jeg kan bruge forbindere (fx når, da, så derfor ect.)

Jeg kan bruge fagspecifikt sprog

Jeg kan bruge tekstbånd

Jeg kan bruge passiver

Jeg kan beskrive formålet med en forklarende tekst

Jeg kan selvstændigt skrive en forklarende tekst

Jeg kan give detaljerede beskrivelser af de forskellige dele af forklaringssekvensen.

Jeg ved, at hvis en del af forklaringen udelades, så er den ufuldstændig.

Jeg kan arbejde med tidsbundne forklaringer, der indeholder årsagsforbindere, som udtrykker årsagssammenhænge, for eksempel når, derfor, så.

Jeg kan anvende themaprogression

Jeg kan beskrive formålet med en forklarende tekst

Jeg kan selvstændigt skrive en forklarende tekst

Jeg kan give detaljerede beskrivelser af de forskellige dele af forklaringssekvensen.

Jeg kan arbejde med tidsbundne forklaringer, der indeholder årsagsforbindere, som udtrykker årsagssammenhænge, for eksempel når, derfor, så.

Jeg kan anvende themaprogression

Jeg kan I ikke-tids-bundne forklaringer fokuseres på at ordne faktorer og konsekvenser logisk.

Jeg kan anvende hypertemaer i ikke-tidsbundne forklaringer.

Natur og teknologi

Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

Faglig læsning og skrivning
Fase 1
Eleven kan læse og skrive naturfaglige tekster
Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og opbygning

Natur og teknologi

Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber
Eleven har viden om enkle fagord og begreber

Faglig læsning og skrivning
Fase 1
Eleven kan orientere sig i en enkel fagtekst
Eleven har viden om enkle naturfaglige teksters formål

Natur og teknologi

Ordkendskab
Fase 1
Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
Eleven har viden om fagord og begreber

Faglig læsning og skrivning
Fase 1
Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster
Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur

Fagligt indhold

Forklaringernes indhold stammer fra elevernes egen hverdag i form af enkelte undersøgelser og eksperimenter.

Fx at så frø, hvad sker der når vand bliver til is.

Vigtigt at eleverne får lejlighed til at lytte til og formulere forklaringer mundtligt i samarbejde med læreren, så deres viden hurtigt udvides til områder, der ligger uden for det velkendte

Det kræver megen mundtlig støtte fra lærerens side (billeder, diagrammer, flowskemaer)

Forklaringernes indhold stammer fra elevernes egen hverdag i form af enkelte undersøgelser og eksperimenter.

Fx at så frø, hvad sker der når vand bliver til is.

Vigtigt at eleverne får lejlighed til at lytte til og formulere forklaringer mundtligt i samarbejde med læreren, så deres viden hurtigt udvides til områder, der ligger uden for det velkendte

Det kræver meget støtte fra lærerens side (billeder, diagrammer, flowskemaer)

Eleverne undersøger forsat naturvidenskabelige og tekniske områder som de kender – men de bør opmuntres til at søge viden, der ligger ud over det velkendte.

Det er vigtigt at eleverne tilegner sig fagspecifikt sprog, der bør være omhyggeligt underbygget

Eleverne undersøger forsat naturvidenskabelige og tekniske områder som de kender – men de bør opmuntres til at søge viden, der ligger ud over det velkendte.

Det er vigtigt at eleverne tilegner sig fagspecifikt sprog, der bør være omhyggeligt underbygget

Eleverne skal nu skrive tekster, der dels bygger på egne undersøgelser, dels kræver omhyggelig

research i bøger og film samt diskussioner med lærer og kammerater.

Man kan opmuntre dem til at anvende videnskabelige metoder til observationer, såsom noter i punktform og skitser

Eleverne skal have viden om og kunne anvende de 3 nye forklaringstyper:

Faktoriel-, konsekvens- og årsagsforklaringer

0.kl 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5. kl – 7. kl
Struktur

Overskrift

Hændelser/forklaringssekvenser i flowskema

Overskrift

Hændelser/forklaringssekvenser i flowskema

Overskrift

Forklaringssekvenser i flowskema

Overskrift

Forklaringssekvenser i flowskema

Overskrift

Forklaringssekvenser i flowskema

Overskrift

Forklaringssekvenser i flowskema

Evt. en afslutning

Sproglige træk

hændelser/forklaringssekvenser i flowskema(billeder)

hændelser/forklaringssekvenser i flowskema

Præcens

Sproget er objektivt

kronologi

Forbindere (fx når, da, så derfor ect.)

Fokusere på fagspecifikke deltager, relationeller- og materielle processer

Themaprogression

Passiver

præcens

Sproget er objektivt

kronologi

Forbindere (fx når, da, så derfor ect.)

Fokusere på fagspecifikke deltager, relationeller- og materielle processer

Themaprogression

Passiver

præcens

Sproget er objektivt

kronologi

Forbindere (fx når, da, så derfor ect.)

Nedrangerende sætninger

Fokusere på fagspecifikke deltager, relationeller- og materielle processer

Passiver

Themaprogression

Tekstbånd

præcens

Sproget er objektivt

kronologi

Forbindere (fx når, da, så derfor ect.)

Nedrangerende sætninger

Fokusere på fagspecifikke deltager, relationeller- og materielle processer

Passiver

Themaprogression

Tekstbånd

Hypertemaer

præcens

Sproget er objektivt

Øvrigt

Flowskema: 

Lad eleverne navngive billederne, en deltager og en materiel proces

Lad eleverne lave deres egne billeder

Flowskema: 

Lad eleverne navngive billederne, en deltager og en materiel proces

Lad eleverne lave deres egne billeder

Sedler med forskellige forbindere i tilknytning til billederne (fx når, da, så derfor ect.)

     
Henvisning

Planlægningsmodeller (se side 65-67 ”Lad sproget bære” PDF-fil på googledrev-Sølystskolen)

Se evalueringsskemaer til evaluering af formål, struktur og sproglige træk på forskellige niveauer side 68-73 ”Lad sproget bære” PDF-fil på googledrev-Sølystskolen)

Se eksempler på forklarende tekster (se side 59-64 ”Lad sproget bære” PDF-fil på googledrev- Sølystskolen)